Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetargu nieograniczony na roboty budowlane – wykonanie izolacji ścian i elewacji budynku socjalno-biurowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Ogłoszenie zamieszczono: 05.08.2003 r.
Data składania ofert: 10.09.2003 r., godz. 09.00
Data otwarcia ofert: 10.09.2003 r., godz. 10.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Zakres prac:
– licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą na powierzchni 100,0 m2,

– docieplenie ścian budynku z przyklejeniem styropianu 1 warstwy siatki – metoda lekka ISPO na powierzchni 623,83 + 17,25 m2,

– docieplenie ościeży z przyklejeniem styropianu 1 warstwy siatki – metoda lekka ISPO na powierzchni 61,99 m2,

– docieplenie z okładziną z płyt Acekol lub Kolorys płytami z wełny mineralnej lub styropianu na ruszcie drewnianym – ochrona narożników wypukłych – obmiar 29,4 m. Dopuszcza się zastosowanie profili aluminiowych do ochrony narożników wypukłych.

– obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm – obmiar 33,48 m2,

– tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek – jednowarstwowo w zejściu do piwnicy – obmiar 14,77 m2.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a) imię i nazwisko: Bogdan Mielecki
b) telefon: 787 64 61 i 62 wew. 115
c) e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl

Miejsce realizacji zamówienia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin.

Termin (okres) realizacji zamówienia: do 60 dni.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 zł.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
- Cena - 70 %
- Okres gwarancji - 20 %
- Czas reakcji serwisu - 10 %

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowym;

2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prac i czynności;

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;

4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.08.2003 r., godz. 17.06
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 05.08.2003 r., godz. 17.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.08.2003 r., godz. 17.06Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 2585 razy.