Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - tynków wewnętrznych kategorii III na parterze wznoszonego budynku socjalno-biurowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, powierzchnia tynków 2 100 m2.

Ogłoszenie zamieszczono: 15.09.2003 r.
Data składania ofert: 01.10.2003 r., godz. 09.00
Data otwarcia ofert: 01.10.2003 r., godz. 10.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie robót budowlanych - tynków wewnętrznych kategorii III na parterze wznoszonego budynku socjalno-biurowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, powierzchnia tynków 2 100 m2.Miejsce realizacji zamówienia:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, ul. Sasina 15, 05-200 Wołomin


Termin (okres) realizacji zamówienia:

do 40 dni


Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium:

w wysokości: 1 000,00 zł.


Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

- cena (koszt) 80 %
- okres gwarancji 10 %
- termin realizacji 10 %


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

formularz można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie KP PSP w Wołominie.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy, spełniający następujące warunki:

1.Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

2.Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prac i czynności;

3.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;

4.Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.


Miejsce i termin składania ofert:

- miejsce składania: siedziba zamawiającego, w sekretariacie KP PSP w Wołominie

- w terminie do: 01.10.2003; godz. 9.00


Miejsce i termin otwarcia ofert:

- miejsce otwarcia: w siedzibie zamawiającego, świetlica

- data: 01.10.2003; godz. 10.00.


Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

Bogdan Mielecki
telefon: 787 64 61 i 62 wew. 115
e-mail: wolomin@mazowsze.straz.pl
godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 07.30-15.30
Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 15.09.2003 r., godz. 10.26
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 15.09.2003 r., godz. 10.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.09.2003 r., godz. 10.26Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

Strona oglądana: 2284 razy.