Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg dwustopniowy na sporządzenie programu ochrony środowiska wraz z adaptacją istniejącego programu gospodarki odpadami komunlanymi, dla potrzeb planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego, zwanego dalej planem.

Ogłoszenie zamieszczono: 18.09.2003 r.
Data składania ofert: 02.10.2003 r., godz. 14.00
Data otwarcia ofert: 02.10.2003 r., godz. 14.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
w związku z art. 53 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r.
o zamówieniach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.),

Powiat Wołomiński

zaprasza do złożenia oferty wstępnej w trybie przetargu dwustopniowego

na
sporządzenie programu ochrony środowiska
wraz z adaptacją istniejącego programu gospodarki odpadami komunlanymi, dla potrzeb planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego,
zwanego dalej planem.
I. Informacje ogólne.

1.Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszego zaproszenia do składania ofert, zwanego w dalszej części dokumentacją.

2.Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


II.Informacje szczegółowe.

1.Nazwa i adres Zamawiającego:

Starostwo Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie programu ochrony środowiska wraz z adaptacją istniejącego programu gospodarki odpadami komunalnymi, dla potrzeb planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego,
przy czym dopuszczalne jest złożenie ofert częściowych:
a)na sporządzenie programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego,
b)na sporządzenie adaptacji istniejącego programu gospodarki odpadami komunalnymi, dla potrzeb planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego,

3. kryteria oceny ofert:
a)cena – max ilość punków: 100, waga kryterium: 60%,
b)termin wykonania (ilość dni) - max ilość punków: 100, waga kryterium:- 40%,

4. termin złożenia oferty wstępnej:
02 października 2003r.

5. miejsce złożenia oferty wstępnej:
Starostwo Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, Wydział Ochrony Środowiska, pok. nr 11.

Oferta przedstawiona wg załączonego formularza oferty, wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 12, powinna być złożona w zamkniętej opieczętowanej kopercie z napisem:
“Oferta wstępna na sporządzenie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami”
"Nie otwierać przed 02 października 2003r."Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sporządzenie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego.:


1)opis sposobu przygotowywania ofert:

a)Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej dokumentacji, jako oferta pełna, t.j: na sporządzenie programu ochrony środowiska wraz z adaptacją istniejącego programu gospodarki odpadami komunalnymi, dla potrzeb planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego,
lub jako oferta częściowa na:

b)na sporządzenie programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego,
lub

c)na sporządzenie adaptacji istniejącego programu gospodarki odpadami komunalnymi, dla potrzeb planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego,

d)Do oferty zostaną dołączone następujące dokumenty:

1.oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej dokumentacji,

2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

(W.w. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
a także:

3.wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat,

4.ramowy harmonogram działań zmierzających do realizacji zadania objętego zamówieniem, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu i terminów przekazania przez zamawiającego danych, o których mowa w pkt 4c specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

e)Formularz oferty powinien być podpisany przez uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty.

f)W przypadku, gdyby Oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta.


2)opis sposobów dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców:

Od wykonawcy wymaga się:

a)oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy, złożonego na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej dokumentacji,

b)prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców:
ad. a) analiza dokumentów, o których mowa w pkt 3 a,
ad. b) analiza dokumentów, o których mowa w pkt 3 b i c.


3)informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków:


a)oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej dokumentacji,

b)wykaz prac o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, wykonanych z należytą starannością, w okresie ostatnich dwóch lat, z podaniem zamawiających,

c)ramowy harmonogram działań zmierzających do realizacji zadania objętego zamówieniem, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu i terminów przekazania przez zamawiającego danych, o których mowa w pkt 4c Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


4)określenie przedmiotu zamówienia, łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy:

a)sporządzenie programu ochrony środowiska oraz adaptacja istniejącego Programu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin powiatu wołomińskiego, sporządzonego w 2001r., dla potrzeb sporządzenia planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego, zgodnie z warunkami określonymi w:

 • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.,

 • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.,

 • rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami - Dz. U. Nr 66, poz. 620,


 • b)w ramach umowy zostanie zapewnione także:
  uczestnictwo wykonawcy na etapie opiniowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i organy wykonawcze gmin z terenu powiatu wołomińskiego,
  prezentacja opracowania i udzielanie niezbędnych wyjaśnień Radzie Powiatu Wołomińskiego, przed uchwaleniem planu.

  c)Starostwo powiatu wołomińskiego udostępni ewentualnemu wykonawcy:
  Program gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin powiatu wołomińskiego, sporządzony w 2001r.
  założenia strategii rozwoju powiatu wołomińskiego,
  informacje o wytwórcach odpadów objętych decyzjami wydanymi przez Starostę powiatu wołomińskiego,
  inne dane, po wcześniejszym uzgodnieniu ich zakresu i terminu przekazania.


  5)pożądany termin wykonania umowy:

  31 grudnia 2003r.


  6)opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ostatecznej oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:

  Przy ocenie ofert zostanie zastosowana ocena punktowa w skali 0-100 punków, przy czym:

  - najniższej cenie odpowiada 100 punktów, o wadze 60 %,
  - najkrótszemu terminowi realizacji odpowiada 100 punktów, o wadze 40 %,

  Wzór, wg którego zostanie obliczona liczba punktów:

  Pxy = (Minimalna wartość kryterium "y" spośród wszystkich ofert x 100p : wartość krtyterium "y" w ofercie) x Waga kryterium "y"


  7)istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

  Wykonawca:
  a)nie może powierzyć wykonania zadania innemu wykonawcy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie.

  b)opracuje dokumentację z należytą starannością w terminie określonym w umowie,

  c)opracowana dokumentacja zostanie przekazana zamawiającemu w jego siedzibie, w stanie kompletnym, w ilości 4 egzemplarzy,

  d)Wykonawca przenosi nieodpłatnie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła we wszystkich możliwych sposobach wykorzystania.


  8)opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  Oferent określi cenę całości zamówienia, łącznie z podatkiem,
  cena określona przez Oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom,


  9)wszelkie wymagania, w szczególności kwotę, oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

  Rękojmia należytego wykonania umowy (na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 3 a-c).


  10)wskazanie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert wstępnych:

  - miejsce: Starostwo Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
  Wydział Ochrony Środowiska, pok. nr 11.
  - termin: 02 październik 2003r. do godz. 14.00


  11)opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego:

  Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie niniejszej dokumentacji. Wyjaśnień udziela się na pytania skierowane na piśmie do Zamawiającego. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej dokumentacji. Każda zmiana stanie się częścią dokumentacji oraz zostanie doręczona do wszystkich Oferentów.


  12)termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

  30 dni od upływu terminu złożenia ofert.


  13)informacje o trybie otwarcia i oceny ofert wstępnych:

  a)otwarcie ofert nie jest jawne,

  b)z otwarcia ofert jest sporządzany protokół, który podpisują członkowie komisji,

  c)Komisja dokona kwalifikowania Oferentów na podstawie art. 19 ustawy, a następnie badania ofert w oparciu o art. 27a ustawy.

  d)Zamawiający zaprosi do negocjacji warunków zamówienia Oferentów zakwalifikowanych zgodnie z pkt c,

  e)Po przeprowadzeniu negocjacji, zamawiający zwróci się do wszystkich oferentów o złożenie ofert ostatecznych, zawierających cenę,

  f)Oferty ostateczne zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w niniejszej dokumentacji.

  g)Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.

  h)Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich jego uczestników zgodnie z wymaganiami ustawy o zamówieniach publicznych.


  14)nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami:

  - Elżbieta Domańska - Sekretarz Powiatu, Przewodnicząca Komisji,
  - Marzena Bańka - Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr,
  - Aldona Lek - Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska,
  - Barbara Zajkowska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

  Sposób porozumiewania się:

  na adres Starostwa powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, fax: 0 22 787-42-99, e-mail: wos@powiat-wolominski.pl


  15)przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego:

  Zamawiający oczekuje deklaracji wykonawcy co do możliwości współpracy we wdrożeniu programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami, a także w zakresie aktualizacji przewidzianej w odpowiednich przepisach.

  16)pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących dostawcy lub wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

  W trakcie niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza - zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych.

  Załącznik nr 1  pieczęć Oferenta


  OFERTA


  1.My, niżej podpisani: ................................................................................................................................................... działając w imieniu i na rzecz ...............................................................................................................................
  w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji składamy niniejszą ofertę na:
  a)na sporządzenie programu ochrony środowiska wraz z adaptacją istniejącego programu gospodarki odpadami komunalnymi, dla potrzeb planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego*,
  b)na sporządzenie programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego*,
  c)na sporządzenie adaptacji istniejącego programu gospodarki odpadami komunalnymi, dla potrzeb planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego*,
  2.Oświadczamy, że w terminie do dnia: ................................................, t.j. .................... dni, zapewniamy sporządzenie zgodnie zobowiązującymi przepisami i uzgodnienie z właściwymi organami: Programu ochrony środowiska i/lub* planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego.
  3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
  4.Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją za cenę brutto: ................................ zł, słownie złotych: .........................................................................................................................
  5.Oświadczamy, że termin płatności faktur wynosi .................................... dni.
  6.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu złożenia ofert.
  7.W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. Ofertę niniejszą składamy na ......................... kolejno ponumerowanych stronach.
  8.Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są*:
  a)oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do dokumentacji,
  b)aktualny odpis z właściwego rejestru /* aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  c)wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat,
  d)ramowy harmonogram działań zmierzających do realizacji zadania objętego zamówieniem.  ............................. ..................................
  miejscowość, data (podpis upoważnionego przedstawiciela)


  Załącznik nr 2


  (pieczęć oferenta)


  OŚWIADCZENIE

  z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych

  Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na sporządzenie programu ochrony środowiska wraz z adaptacją istniejącego programu gospodarki odpadami komunalnymi, dla potrzeb planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego,


  oświadczamy, że:

  1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przekazanej przez zamawiającego dokumentacji prac i czynności,
  3. dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.


  ..................................., dn. ......................... (podpis upoważnionego przedstawiciela)
  Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
  Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 18.09.2003 r., godz. 15.01
  Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 18.09.2003 r., godz. 15.01
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  18.09.2003 r., godz. 15.01Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

  Strona oglądana: 2633 razy.