Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

INFORMACJA!!!
Ogłoszenia o przetargach:
- Komendy Powiatowej PSP w Wołominie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej "Korozja i Kolor"
znajdują się pod linkiem: Biuletyny Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu W Biuletynie Informacji Publicznej bieżące dane są wprowadzane od 1 lipca 2003 r.

Przetarg nieograniczony na sporządzenie programu ochrony środowiska wraz z adaptacją istniejącego programu gospodarki odpadami komunlanymi, dla potrzeb planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego.

Ogłoszenie zamieszczono: 08.07.2003 r.
Data składania ofert: 18.07.2003 r., godz. 12.00
Data otwarcia ofert: 18.07.2003 r., godz. 14.00
Typ przetargu: Przetarg nieograniczony
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r.
o zamówieniach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na
sporządzenie programu ochrony środowiska wraz z adaptacją istniejącego programu gospodarki odpadami komunlanymi, dla potrzeb planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego
, zwanego dalej planem.


I. Informacje ogólne.

1.Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszego zaproszenia do składania ofert, zwanego w dalszej części dokumentacją.
2.Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3.Każdy Oferent złoży tylko jedną ofertę.
4.Oferty muszą obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

II.Informacje szczegółowe.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie programu ochrony środowiska wraz z adaptacją istniejącego programu gospodarki odpadami komunlanymi, dla potrzeb planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego.

2.termin realizacji zamówienia:

30 listopada 2003r.

3.warunki wymagane od wykonawców:

od wykonawcy wymaga się:
a)posiadania doświadczonego zespołu specjalistów w dziedzinie, której dotyczy zamówienie, składającego się z osób posiadających doświadczenie w zakresie planowania strategicznego oraz specjalistyczne wykształcenie lub uprawnienia b. rzeczoznawców w zakresie poszczególnych dziedzin ochrony środowiska (gospodarka wodna, ochrona powietrza, ochrona akustyczna, ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrona powierzchni ziemi i przyrody, gospodarka zasobami kopalin i gospodarka odpadami), a także wiedzę na temat istniejących systemów i wariantowych rozwiązań technicznych dotyczących gospodarki odpadami,
b)posiadania dorobku w postaci minimum 5-ciu prac o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, wykonanych z należytą starannością, w okresie od 1.10.2001r.,
c)przedstawienia harmonogramu działań zmierzających do realizacji zadania objętego zamówieniem, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu i terminów przekazania przez zamawiającego danych, o których mowa w pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:

W wyborze wykonawcy stosuje się preferencje krajowe.

5.określenie sposobu uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia:

Zamówienie w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, tel. 0(prefix)22 787-43-03 w. 116, fax: 0(prefix)22 787-42-99,
e-mail: wos@powiat-wolominski.pl

6.miejsce składania ofert:

Starostwo Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, Wydział Ochrony Środowiska, pok. nr 11.

7.termin złożenia ofert:

18 lipca 2003r. do godz. 12.00.
Oferty złożone po w.w. terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

8.miejsce otwarcia ofert:

Starostwo Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 1 - niski parter).

9.termin otwarcia ofert:

18 lipca 2003r. o godz. 14.00

10.kryteria oceny ofert:

a)cena,
b)ilość opracowań (powyżej wymaganych 5-ciu), odpowiadających przedmiotowi zamówienia, wykonanych w okresie od 1 października 2001r.
c)termin wykonania (ilość dni),
d)termin płatności faktur (ilość dni),

11.kwota wadium:

brak.

12.informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:

Wraz z ofertą należy przekazać:
a)oświadczenie - wypełniony załącznik nr 2,
b)wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich prac,
c)wykaz prac wykonanych w okresie od 1 października 2001r., z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz zamawiających,
d)dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane z należytą starannością, ze szczególnym uwzględnieniem oceny i przyczyn stopnia wdrożenia wykonanych programów (minimum 2 pozytywne opinie od zamawiających prace, o których mowa w pkt 3b),
e)ramowy harmonogram działań zmierzających do realizacji zadania objętego zamówieniem, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu i terminów przekazania przez zamawiającego danych, o których mowa w pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta przedstawiona wg załączonego formularza oferty, wraz załącznikami, o których mowa w pkt 12, powinna być złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie, z napisem:

"Oferta na sporządzenie programu ochrony środowiska
i planu gospodarki odpadami"

oraz
"Nie otwierać przed 18 lipca 2003r."
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sporządzenie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego.:

1)opis sposobu przygotowywania ofert:

a)Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej dokumentacji.
b)Do oferty zostaną dołączone następujące dokumenty:
 • oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej dokumentacji,

 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 • (W.w. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

  a także:

 • wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich prac,

 • wykaz prac wykonanych w okresie od 1 października 2001r., z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz zamawiających,

 • dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane z należytą starannością, ze szczególnym uwzględnieniem oceny i przyczyn stopnia wdrożenia wykonanych programów (minimum 2 pozytywne opinie od zamawiających prace, o których mowa w pkt 2c),

 • ramowy harmonogram działań zmierzających do realizacji zadania objętego zamówieniem, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu i terminów przekazania przez zamawiającego danych, o których mowa w pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • c)Formularz oferty powinien być podpisany przez uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty.
  d)W przypadku, gdyby Oferent, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

  2)opis sposobów dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców:

  Od wykonawcy wymaga się:
  a)spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej dokumentacji,
  b)posiadania doświadczonego zespołu specjalistów w dziedzinie, której dotyczy zamówienie, składającego się z osób posiadających doświadczenie w zakresie planowania strategicznego oraz specjalistyczne wykształcenie lub uprawnienia b. rzeczoznawców w zakresie poszczególnych dziedzin ochrony środowiska (gospodarka wodna, ochrona powietrza, ochrona akustyczna, ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrona powierzchni ziemi i przyrody, gospodarka zasobami kopalin i gospodarka odpadami), a także wiedzę na temat istniejących systemów i wariantowych rozwiązań technicznych dotyczących gospodarki odpadami,
  c)posiadania dorobku w postaci minimum 5-ciu prac o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, wykonanych z należytą starannością, w okresie od 1.10.2001r.
  d)prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców:
  ad. a) - analiza dokumentów, o których mowa w pkt 3a,
  ad. b) - analiza dokumentów, o których mowa w pkt 3b,
  ad. c) - analiza dokumentów, o których mowa w pkt 3 c i d,
  ad. d) - analiza dokumentów, o których mowa w pkt 3 b i e.

  3)informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków:

  a)oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej dokumentacji,
  b)wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
  c)wykaz prac wykonanych w okresie od 1 października 2001r., z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz zamawiających,
  d)dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane z należytą starannością, ze szczególnym uwzględnieniem oceny i przyczyn stopnia wdrożenia wykonanych programów (minimum 2 pozytywne opinie od zamawiających prac, o których mowa w pkt 2c),
  e)ramowy harmonogram działań zmierzających do realizacji zadania objętego zamówieniem, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu i terminów przekazania przez zamawiającego danych, o których mowa w pkt 4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  4)określenie przedmiotu zamówienia, łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy:

  a)sporządzenie programu ochrony środowiska oraz adaptacja istniejącego “Programu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin powiatu wołomińskiego”, sporządzonego w 2001r., dla potrzeb sporządzenia planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego, zgodnie z warunkami określonymi w:
 • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.,

 • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.,

 • rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami - Dz. U. Nr 66, poz. 620,

 • b)w ramach umowy zostanie zapewnione także:
 • przeprowadzenie przez wykonawcę procesu konsultacji i opiniowania,

 • uczestnictwo wykonawcy na etapie opiniowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i organy wykonawcze gmin z terenu powiatu wołomińskiego,

 • prezentacja opracowania i udzielanie niezbędnych wyjaśnień Radzie Powiatu Wołomińskiego, przed uchwaleniem planu.

 • c)Starostwo powiatu wołomińskiego udostępni ewentualnemu wykonawcy:
 • “Program gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin powiatu wołomińskiego”, sporządzony w 2001r.

 • założenia strategii rozwoju powiatu wołomińskiego,

 • informacje o wytwórcach odpadów objętych decyzjami wydanymi przez Starostę powiatu wołomińskiego,

 • inne dane, po wcześniejszym uzgodnieniu ich zakresu i terminu przekazania.


 • 5)wymagany termin wykonania umowy:

  30 listopada 2003r.

  6)opis wszelkich innych niż cena kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:

  Przy ocenie ofert zostanie zastosowana ocena punktowa w skali 0-100 punków, przy czym najniższej cenie odpowiada 60 %,
  - ilość opracowań, o których mowa w pkt 2b - najwyższej ilości odpowiada 25 %,
  - termin wykonania, nie późniejszy niż określony w pkt 5 (ilość dni - najkrótszy termin - 10 %,
  - termin płatności faktur (ilość dni) - najdłuższy termin - max 5 %.

  Wzór, wg którego zostanie obliczona liczba punktów:

  minimalizacja:

  Pxy = (Minimalna wartość kryterium “y“ : wartość krtyterium “y “w ofercie) x Max ilość pkt x Waga kryt.”y” x ilość członków komisji

  maksymalizacja:

  Pxy = (maxymalna wartość kryterium “y “: wartość krtyterium “y “w ofercie) x Max ilość pkt x Waga kryt.”y” x ilość członków komisji

  7)istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

  Wykonawca:
  a)nie może powierzyć wykonania zadania innemu wykonawcy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie.
  b)opracuje dokumentację z należytą starannością w terminie: do dnia 30 listopada 2003r.,
  c)opracowana dokumentacja zostanie przekazana zamawiającemu w stanie kompletnym, w ilości 4 egzemplarzy,
  d)jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub nienależytego ich wykonania, Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć dodatkowy termin na usunięcie przyczyn odmowy lub odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu należycie wykonanej części umowy.
  e)art. 77 ustawy z o zamówieniach publicznych stosuje się odpowiednio.
  f)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 • w przypadku odstąpienia przez wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

 • za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wartości zamówienia, za każdy dzień zwłoki,

 • za zwłokę w usuwaniu stwierdzonych wad – w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

 • g)Wykonawca przenosi nieodpłatnie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła we wszystkich możliwych sposobach wykorzystania.

  8)opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert częściowych:

  - nie przewiduje się.

  9)opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - oferent określi cenę całości zamówienia, łącznie z ewentualnym podatkiem i zastosowania upustu cenowego,
  - cena określona przez Oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom,

  10)wszelkie wymagania, w szczególności kwotę, dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  Rękojmia należytego wykonania umowy.

  11)wskazanie miejsca i terminu składania ofert:

  miejsce składania ofert:

  Starostwo Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, Wydział Ochrony Środowiska, pok. nr 11.

  termin składania ofert:

  18 lipca 2003r. do godz. 12.00

  12)opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie wykonawców:

  Oferent może zwrócić się do zamawiającego a wyjaśnienie niniejszej dokumentacji. Wyjaśnień udziela się na pytania skierowane na piśmie do Zamawiającego. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej dokumentacji. Każda zmiana stanie się częścią dokumentacji oraz zostanie doręczona do wszystkich Oferentów.
  Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców.

  13)termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

  45 dni od upływu terminu złożenia ofert.

  14)wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert:

  Miejsce otwarcia ofert:

  Starostwo Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 1 - niski parter).

  Termin otwarcia ofert:

  18 lipca 2003r. o godz. 14.00

  15)informacje o trybie otwarcia i oceny ofert:

  a)otwarcie ofert jest jawne,
  b)otwarcia ofert dokonuje Przewodniczący Komisji przetargowej w obecności co najmniej dwóch innych członków komisji,
  c)z otwarcia ofert jest sporządzany protokół, który podpisują członkowie komisji, o których mowa w pkt b,
  d)podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy Oferentów, ceny ofert oraz informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia publicznego i warunków płatności zawartych w ofercie.
  e)Zamawiający dokona kwalifikowania Oferentów na podstawie art. 19 ustawy, a następnie badania ofert w oparciu o art. 27a ustawy.
  f)Oferty, nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszej dokumentacji.
  g)Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.
  h)Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich jego uczestnik6w zgodnie z wymaganiami ustawy o zamówieniach publicznych.

  16)nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami:

  Elżbieta Domańska - Sekretarz Powiatu, Przewodnicząca Komisji,
  Marzena Bańka – Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr,
  Aldona Lek – Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska,
  Barbara Zajkowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

  Sposób porozumiewania się:
  - na adres Starostwa powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
  - fax: 0 22 787-42-99,
  - e-mail: wos@powiat-wolominski.pl

  17)przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego:

  Zamawiający oczekuje deklaracji wykonawcy co do możliwości współpracy we wdrożeniu programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami, a także w zakresie aktualizacji przewidzianej w odpowiednich przepisach.

  18)pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących dostawcy lub wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

  W trakcie niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza - zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych.

  19)informację o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy:

  Dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 3, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
  a)aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  b)zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
  c)zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym NIP.

  20)ogólne warunki umowy:

  jak w pkt 7.

  Załącznik nr 1


  pieczęć Oferenta


  OFERTA


  My, niżej podpisani: ................................................................................działając w imieniu i na rzecz ........................................................................................

  w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Sporządzenie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego, składamy niniejszą ofertę.
  1.Zakres opracowania będzie odpowiadać warunkom określonym w art. 17 ust. 1, w związku z art. 14 i art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. oraz w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm., a także z uwzględnieniem art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw – Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.
  2.Oświadczamy, że w terminie do dnia: ....................................................... , t.j. .......................... dni, zapewniamy sporządzenie i uzgodnienie z właściwymi organami Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego.
  3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
  4.Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją i wypełnionym formularzem cenowym za cenę brutto: ........................................... zł, słownie złotych: ...............................................................
  5.Oświadczamy, że termin płatności faktur wynosi .................................... dni.
  6.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 45 dni od upływu terminu złożenia ofert.
  7.Oświadczamy, że do realizacji zamówienia użyjemy nie mniej niż .........................% wartości surowców i produktów krajowych.
  8.W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. Ofertę niniejszą składamy na ......................... kolejno ponumerowanych stronach.
  9.Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:


  ............................... ...............................................
  miejscowość, data (podpis upoważnionego
  przedstawiciela)

  Załącznik nr 2

  (pieczęć oferenta)


  OŚWIADCZENIE

  z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych

  Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na sporządzenie programu ochrony środowiska wraz z adaptacją istniejącego programu gospodarki odpadami komunalnymi, dla potrzeb planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego,


  oświadczamy, że:

  1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przekazanej przez zamawiającego dokumentacji prac i czynności,
  3. dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.
  ..................................., dn. ......................... (podpis upoważnionego przedstawiciela)
  Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: brak danych
  Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.07.2003 r., godz. 10.39
  Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.07.2003 r., godz. 10.58
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  14.07.2003 r., godz. 10.58Katarzyna PazioDodanie do przetargu załącznika nr 2.
  08.07.2003 r., godz. 10.39Katarzyna PazioDodanie przetargu do BIP.

  Strona oglądana: 2357 razy.