Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Świadczenie pieniężne z tytułu posiadania KARTY POLAKA

Informacja dla cudzoziemców osiedlających się w Polsce, którym przyznano świadczenie pieniężne z tytułu posiadania Karty Polaka, przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce
INFORMUJEMY cudzoziemców osiedlających się w Polsce, którym przyznano świadczenie pieniężne z tytułu posiadania Karty Polaka, przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce, że:

1. Starosta właściwy dla miejsca pobytu w Polsce cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem rozpocznie wypłatę świadczeń pieniężnych po przekazaniu przez wojewodę środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Starostowie składają wniosek do właściwego wojewody o przekazanie środków finansowych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Wniosek ten jest sporządzany na podstawie decyzji przyznających świadczenie pieniężne przekazanych przez wojewodę.

2. Decyzję wojewody o przyznaniu świadczenia pieniężnego będą przekazywane właściwym starostom w celu ich wykonania, gdy staną się ostateczne, a więc po upływie 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania, który jest liczony od daty odbioru decyzji przez cudzoziemca.

3. Wypłaty świadczeń będą dokonywane co miesiąc przez starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy w kasie urzędu obsługującego Starostę lub w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca.

4. Osoby, które odebrały decyzje Wojewody Mazowieckiego przyznające świadczenie pieniężne są proszone o zgłoszenie się do starostwa powiatowego wskazanego w decyzji, aby złożyć oświadczenie o wyborze formy wypłaty i wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane przelewy.

5. Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia o wyborze formy wypłaty świadczenia i jego złożenie w: Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie (wejście B / parter / okienko przyjęć), bądź przesłanie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Finansowy 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.
Kontakt w sprawie: Wydział Finansowy Starostwa, tel.: (22) 346-11-12.

6. Jeśli nastąpi zmiana miejsca pobytu w Polsce przez cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem, właściwy do wypłaty świadczenia pozostaje starosta wskazany przez wojewodę w decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 09.05.2017 r., godz. 15.32
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 04.11.2019 r., godz. 15.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.11.2019 r., godz. 15.21Dorota RomańczukEdycja strony
04.11.2019 r., godz. 15.21Dorota RomańczukEdycja strony
09.05.2017 r., godz. 15.46Dorota RomańczukEdycja strony
09.05.2017 r., godz. 15.41Dorota RomańczukEdycja strony
09.05.2017 r., godz. 15.35Dorota RomańczukEdycja strony
09.05.2017 r., godz. 15.34Dorota RomańczukEdycja strony
09.05.2017 r., godz. 15.32Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 5313 razy.